Защитните механизми –стратегии поддържащи „зоната на комфорта”!

Защитните механизми са психически стратегии, които служат за избягване на ситуации водещи до психическо напрежение, дискомфорт, тревожност, фрустрация. Те предпазват личността от стрес, като този процес е несъзнателен и за кратък времеви период са дори необходими за да не се изпада в състояние на гняв, отчаяние, депресия и психологически срив. Но тези стратегии са ирационални и в дългосрочен план могат значително да „изкривят” реалността. Няма човек, който да не използва определен набор от тях, дори и най-умния и зрял индивид но по това какви защити включва в определени стресогенни ситуации, може да се разбере много за самия него. Те обикновено се включват епизодично, като реакция на психотравматично събитие но някои от тях могат да станат част от личността на човека. Защитните механизми са един вид „щит”от прекомерна тревожност и стрес.
Ана Фройд /дъщерята на Зигмунд Фройд/ прави йерархична класация на защитните механизми според относителната зрялост на личността.и според това, колко един човек се чувства застрашен.

Видове психологични защитни механизми:

Незрели защитни механизми.
Срещат се най-вече в детската възраст, при емоционално незрели индивиди и при много силен неочакван стрес.
Блокиране /Blocking/- Временно или нестабилно задържане на мисленето, често се включват и емоциите и импулсите. Разпознава се по възбудното напрежение, когато мисленето и афектите се задържат.

Действие покрай /Acting out/- Експресия на несъзнавани желания или импулси през действие покрай, през което съзнавано се избягва придружаващия афект. Пример: В началото при споделяне на травматични преживявания, започва да плаче неудържимо, което блокира споделянето и ефективната комуникация.

Хипохондриаза /Hypochondriasis/- Подчертаване и преувеличаване на болестта с цел избягване, което води до регресивно поведение. Поражда се при загуба, изоставяне, самота, преживяване на скрита враждебност към другите. В хипохондриазата отговорността може да бъде избягвана и вината може да бъде измамлива. Съгласувана е със соматично заболяване или неврастения.

Интроекция /Introjection /-При жизненото развитие интроекцията има различни предимно защитни функции. Например агресивните характеристики на даден обект се интернализират и така агресията е поставена под собствен контрол. Това е класически пример за идентификация с агресора, идентификацията с жертвата е на същия принцип, при който качествата на обекта стават част от собствения Аз, като характерови черти или симптоми. По този начин чрез интроекцията се избягва тревожността и вътрешния дискомфорт.

Регрес /Regression/-Временно връщане към по-ранни фази на функциониране. Това служи за избягване на напрежение и конфликт от сегашното ниво на развитие. Пример: Когато започнеш да спориш за нещо, цупиш се и тропаш с крак, като малко дете, така индивида се връща към ранни и незрели начини за справяне със стреса.

Соматизация /Somatization/- Тенденция при напрежение и неразрешим конфликт на този етап, да се реагира с телесни симптоми, вместо с психични прояви. Пример: Много силно го боли глава но при обективно изследване се констатира, че няма органична причина за това.

Пасивно-агресивно поведение /Passive-agresive behavior/. Експресира се агресия върху другите индиректно чрез пасивност и обръщане към себе си. Манифестиране на пасивно-агресивното поведение включва отлагане, провали или заболяване, което въздейства повече на другите отколкото на самия индивид.

Нарцистични защитни механизми
Тези защитни механизми се срещат в детството и при възрастни хора, които имат абнормна характерова структура или психично разстройство. Могат и да се срещат при хора с протрахирани психотравмени преживявания.

Отричане / Изтласкване /Denail/ Човек отрича или омаловажава конфликта или негови аспекти и ги интерпретира така, че да изглеждат по-малко застрашаващи го или заплашителни. Пример: Ти няколко пъти си хващан да шофираш в пияно състояние и ти е отнета книжката, но отричаш или не приемаш, че имаш проблеми с алкохола. Форма на изтласкването е „селективното” забравяне на конфликти, събития, травмиращи състояния. Те се съхраняват на подсъзнателно ниво и при подобни ситуации могат да се актуализират с по-голяма сила.

Изопачаване / Distorton/ Изопачаване на външната реалност с цел задоволяване на вътрешни нужди. Например нереалистични и мегаломанни вярвания или налудно удовлетворяване на желания.

Проекция /Projection / Несъзнаване на собствените си емоции и черти , които са неприемливи и проектиране върху другите. Те се приемат като нещо, което не му принадлежи и се изместват върху външния свят. В детството се използва особено интензивно. Най- често индивида преписва тези чувства и мисли на другите хора. Пример: Когато си ядосан на някого му се караш, че той ти е ядосан.

Невротични защитни механизми
Срещат се при хора от различни възрасти, които преживяват стрес, при хистерични и обсесивно-компулсивни пациенти

Рационализация /Rationalization/ Търсене и намиране на извинения за действия, недостатъци и поведения с цел избягване на критика от страна на другите, разочарование, себеобвинения. Вид техника за справяне с фрустрацията и тревожността. Индивида оправдава собственото си поведение, като посочва „добри” и приемливи за него страни. Пример: Винаги се старая, когато работя, познавам хора, които я карат „през пръсти”, така че и на мен ми е простено, че сега обърках нещата.

Интелектуализация /Intellektualization/ Ексцесивно прилагане на интелектуалния процес с цел избягване на емоционалното преживяване. Крайната цел е фокусиране към безчувственост, вниманието се насочва към печелене на външния свят и избягване на експресията на вътрешни чувства. Интелектуализацията е много сходна с рационализацията.

Изолация /Isolation/ Сепариране на идеите от афекта, който ги придружава но е потиснат. Пример: Безразлично отношение към някой, към който всъщност изпитваш чувства, например отвращаваш се от него.

Потискане/Represion/ Скриване на болезнена мисъл или чувство от съзнанието, като те могат да се проявят в символна форма. Пример: Млада жена не може да си спомни погребението на баща си.

Сексуализаци/Sexualization/ Даряване на функции или обекти със сексуални значения, които не са предварителни или в малка степен притежавани. Служи за отклоняване на тревожността.

Формиране на реакция/Reaction formation/ Трансформиране на неприемливи импулси в противоположните им. Характерно е за някои видове неврози, най-често обсесивните. Този защитен механизъм се среща при ранните стадии на развитие на Егото и може да стане стабилна черта на характера. Пример: след страстно влюбване изпитваш безразличие към същия човек.

Идентификация Защитен механизъм, при който личността приема характеристиките на друг човек. При интроективната идентификация почти всички качества на обекта на идентификация се поглъщат изцяло в собствения Аз. Тука е и класическия пример на идентификация с агресора, може да се прояви при хора станали жертва на насилие. Те приемат образа на насилника и извършват подобно насилие върху някой по-беззащитен от тях. Проективната идентификация, този механизъм е вид психична злоупотреба, като се дефинира, като три- стъпков модел но може и да се погледне на нея едновременно и като интрапсихичен защитен механизъм и като интерперсонален процес. .

Разцепване /Spliting/ Този защитен механизъм може да бъде разгледан като основен модел на съхраняване на преживяването и опита т.е. , че доброто и лошото се запазват поотделно като се разцепват. Несъзнаван процес, при който активно противоречиво сепарира представата, противоречиви отношения или чувства от един обект към друг.

Зрели защитни мезанизми
Те са характерни за възрастните индивиди и за емоционално стабилните личности след натрупан травматичен опит.

Алтруизъм/Altruism/ Справяне със собствената болка чрез помагане на другите. Пример: След смъртта на съпруга, тя започва доброволна работа в местната църква.

Аскетизъм/Asceticism/ Елиминиране на удоволствието в преживяванията. Има морални елементи в означаването на ценностите със специфично удовлетворение.

Предчувствие /Anticipation/ Реалистично планиране на бъдещ вътрешен дискомфорт. Пример: Опитния лекар предусеща влошаването на своя пациент.

Супресия/Suppresion / Съзнателно отклоняване на вниманието към съзнаван конфликт или неприятно събитие, което може да се промени но не може да се избегне. Дискомфорта е съзнаван но минимализиран.

Сублимация /Sublimation/ Развиване и задоволяване на нагони и запазване на целите, чрез изменение в социално значими цели. При сублимация е възможно реализирането на висши цели, професионална и социална реализация. Пример: Мъж с неосъзнати агресивни импулси може да стане хирург или патолог. Друг класически пример за сублимация е рисунката. Сублимацията е полезна когато има краен продукт.

Хумор/Humor/ Използване на комедийна експресия на чувства и мисли вън от личностовия дискомфорт. Той позволява на личността фокусиране върху това, което би било ужасно, наблягане на забавната и комична страна на даден конфликт или стресор.